Informacja o kosztach kredytu a Kredyt darmowy

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Mianem kredytu darmowego określa się sytuację, która została uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten nakłada na kredytodawcę sankcję za naruszenie określonych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczy to art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c ustawy o kredycie konsumenckim.

W razie naruszenia któregokolwiek z wymienionych wyżej przepisów kredytodawca traci uprawnienie do odsetek i innych kosztów pozaodsetkowych. Gdy spojrzymy przede wszystkim na wartość prowizji, które obecnie pobierają kredytodawcy od udzielonych kredytów (często nawet ponad 50% całkowitej kwoty kredytu), to korzyść dla kredytobiorcy jest oczywista.

Wśród naruszeń przepisów ustawy o kredycie konsumenckim jest brak lub niewłaściwe określenie informacji o kosztach kredytu w umowie o kredyt konsumencki. Zgodnie z art. 30 ust. 1 obligatoryjnym elementem umowy o kredyt konsumencki jest „informacja o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie”.

Wśród kosztów, które kredytodawca musi podać w umowie o kredycie konsumenckim są więc nie tylko prowizje, ale i wszelkie inne koszty związane z udzielonym kredytem. Nie ma więc żadnego znaczenia, jakim tytułem zostanie opatrzona określona opłata, którą pobiera kredytodawca. Może nią być przykładowo: opłata przygotowawcza, opłata administracyjna, opłata manipulacyjna, wynagrodzenie za udzielenie pożyczki pożyczki, Do kosztów, które powinien również kredytodawca uwzględnić w umowie o kredyt konsumencki należą koszty windykacji należności. Jeśli więc kredytodawca obciąży kredytobiorcę – nawet choćby w trakcie trwania umowy kredytowej – jakimikolwiek opłatami windykacyjnymi – nieuwzględnionymi w umowie kredytowej, to kredytobiorca będzie uprawniony do korzystania z sankcji kredytu darmowego.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, wystarczy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie i przesłać je do kredytodawcy. W takim oświadczeniu należy wskazać konkretne uchybienia popełnione przez kredytodawcę np. brak prawidłowego określenia opłat w treści umowy kredytu.

Kredyt lub pożyczka spłacona
wcześniej? Odzyskaj prowizję!
Prześlij nam dokumenty do weryfikacji.Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!