Jak odzyskać prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok w sprawie dotyczącej pytania prejudycjalnego, które złożył Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie. Spór wynikał z powództwa, jakie wytoczyła Kancelaria Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A. i mBank S.A. o zapłatę – zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wyroku zajął stanowisko, że Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

A zatem skoro prawo do częściowego odzyskania kosztów kredytu obejmuje zgodnie z wyrokiem TSUE wszystkie koszty, to w tym zakresie mieści się również, czy też nawet przede wszystkim prowizja.

Polskim odpowiednikiem unijnego rozwiązania o prawie do odzyskania kosztów kredytu, w tym prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu – jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten przewiduje, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Rozbieżności co do interpretacji przedmiotowego zagadnienia brały się stąd, że instytucje finansowe udzielające kredytów uznawały prowizje za opłaty nie mające związku z okresem kredytowania, a co za tym idzie – nie podlegające rozliczeniu i zwrotowi na rzecz konsumenta, w sytuacji gdyby dokonał on wcześniejszej spłaty kredytu.

TSUE, podobnie jak i nasz krajowy Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. III CZP 45/19) – przyjął odmienną od instytucji finansowych interpretację, według której obniżenie kosztu kredytu w sytuacji jego wcześniejszej spłaty powinno obejmować również prowizję za udzielenie kredytu.

Banki, firmy pożyczkowe czy też Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – teoretycznie powinny respektować wykładnię przepisów, jakiej dokonał TSUE i SN. W praktyce jest z tym jednak różnie. Niektóre podmioty finansowe przyjmują na przykład, że obowiązek rozliczania (zwrotu) prowizji powinien dotyczyć kredytów udzielonych czy też spłaconych wcześniej – po dniu wydania wyroku przez TSUE. Inne z kolei twierdzą, że wyrok TSUE nie ma charakteru wiążącego i w związku z tym jego interpretacja nie jest obligatoryjna. Jak więc dochodzić zwrotu prowizji w sytuacji, gdy instytucje kredytowe mogą z różnych przyczyn w dalszym ciągu odmawiać zwrotu proporcjonalnej części prowizji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu? Czy jedynym rozwiązaniem jest droga sądowa?

Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu. AntyKredyt.pl oferuje skuteczną pomoc w odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Jedną z form współpracy jest również odkup wierzytelności, dzięki której konsument nie czekając na rozstrzygnięcie sądu od razu otrzymuje należny zwrot prowizji.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!