Odsetki od skredytowanej prowizji – czy powinny podlegać zwrotowi?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Powszechną praktyką na rynku kredytowym jest pobieranie od kredytobiorców kosztów pozaodsetkowych, które najczęściej mają postać prowizji. Nie wszyscy mają na ogół świadomość, że prowizja jako opłata obciążająca kredytobiorcę jest kredytowana. Oznacza to, że bank czy firma pożyczkowa udzielają kredytobiorcy kredytu z przeznaczeniem na zapłatę prowizji. A zatem kwota kredytu w tym zakresie nie trafia do rąk kredytobiorcy czy też do innego podmiotu np. na pokrycie innego długu kredytowego, ale zatrzymuje ją podmiot kredytujący.

W takiej sytuacji może rodzić się pytanie, czy kredytodawca jest rzeczywiście uprawniony do naliczania odsetek od prowizji. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać przede wszystkim w art. 5 pkt 10 ustawy o kredycie konsumenckim, w którym zdefiniowano pojęcie „stopy oprocentowania kredytu”. Zgodnie z ww. przepisem stopa oprocentowania kredytu to wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do wypłaconej kwoty na podstawie umowy o kredyt w stosunku rocznym”. Obecne brzmienie cytowanego przepisu obowiązuje od dnia 17 stycznia 2014 r. Wcześniej przepis art. 5 pkt 10 ustawy o kredycie konsumenckim stopę oprocentowania odnosił do całkowitej kwoty kredytu, czyli do kwoty faktycznie udostępnionej kredytobiorcy.

Z powyższego można więc wnioskować, że stopa oprocentowania, czyli odsetki powinny być naliczane od kwoty, które rzeczywiście zostały kredytobiorcy wypłacone. Oczywiście mogą one trafić do rąk kredytobiorcy bezpośrednio lub w sposób pośredni, jeśli zostaną przeznaczone na spłatę innych wskazanych przez kredytobiorcę zobowiązań np. na spłatę innego kredytu. Wykładnia zarówno językowa, jak i funkcjonalna przemawia za przyjęciem, że niedopuszczalne jest jednak stosowanie przez kredytodawcę odsetek do kwoty pobranych przez niego i skredytowanych kosztów kredytu np. prowizji za udzielenie kredytu. Należy wziąć pod uwagę, że ustawa o kredycie konsumenckim rozróżnia pojęcie kosztów odsetkowych od kosztów pozaodsetkowych. Wysokość zarówno jednej, jak i drugiej kategorii jest ograniczona przepisami prawa. Tym bardziej za nieuprawnioną praktykę należy uznać dublowanie wyodrębnionych przez ustawodawcę nie bez przyczyny dwóch kategorii kosztów kredytu.

Co jeśli kredytodawca wbrew przedstawionej argumentacji pobrał odsetki od skredytowanych kosztów kredytu? Warto w takiej sytuacji wystąpić z wezwaniem do zapłaty – zwrotu nienależnie pobranych odsetek na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o świadczeniu nienależnym. Nie jest również wykluczone w takiej sytuacji zastosowanie konstrukcji tzw. kredytu darmowego w oparciu o art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, skoro w umowie kredytodawca mógł w błędny sposób oznaczyć m.in. całkowity koszt kredytu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!