Powództwo firmy pożyczkowej oddalone – czyli jak w prosty sposób wygrać sprawę (wyrok SR w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. I C 972/19)

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Nieudowodnienie swojego roszczenia przez firmę pożyczkową może mieć bardzo bolesne konsekwencje. W ostatnim czasie przekonała się o tym pewna firma pożyczkowa, której powództwo w stosunku do pożyczkobiorcy zostało oddalone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. I C 972/19. (choć jeszcze nieprawomocnego).

Ciężar udowodnienia faktów spoczywa na tej osobie, który wywodzi z nich skutki prawne Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa cywilnego (art. 6 Kodeksu cywilnego). Na gruncie prawa procesowego – jej odpowiednikiem jest art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego, w świetle którego strony procesu są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Z powyższego wynika więc, że firma pożyczkowa musi udowodnić wszystkie fakty, z których wywodzi swoje roszczenie w stosunku do pożyczkobiorcy, któremu udzieliła pożyczki.

W przedmiotowej sprawie – Sąd Rejonowy w Szczecinie stanął na stanowisku, że firma pożyczkowa nie udowodniła należycie swojego roszczenia przede wszystkim w zakresie faktu zawarcia umowy pożyczki. Umowa pożyczki została w tym przypadku zawarta elektronicznie, zaś firma pożyczkowa do pozwu jako dowód zawarcia umowy pożyczki załączyła jedynie wydruk umowy bez jakichkolwiek podpisów oraz potwierdzenie przelewu opłaty rejestracyjnej, jakiej dokonał pożyczkobiorca na rzecz firmy pożyczkowej w celach identyfikacyjnych i w celu wypłaty pożyczki. Sąd uznał jednak, że dowody te nie są wystarczające. Wskazał on w szczególności, że firma pożyczkowa nie przedstawiła żadnego nośnika, który dowodziłby, że doszło do zawarcia umowy pożyczki.

Co istotne – sąd nie zakwestionował dopuszczalności zawierania umów pożyczki za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a zatem również w trybie elektronicznym. Taki pogląd wynika z brzmienia art. 29 ustawy o kredycie konsumenckim i z art. 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Sąd wskazał jednak, że „strona będąca profesjonalistą, obowiązanym do podwyższonej staranności w obrocie prawnym, powinna być świadoma ograniczeń dowodowych wiążących się z taką formą zawarcia umowy i uzyskać, a następnie przedstawić dowody złożenia oświadczenia woli przez pożyczkobiorcę”.

Przedstawiony przykład pokazuje, że warto walczyć o swoje prawa i aktywnie uczestniczyć w procesie. Warto również zwrócić się o pomoc do profesjonalnego podmiotu (takiego jak AntyKredyt.pl), który nawet bezpłatnie zweryfikuje sprawę.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!