Umowa pożyczki – czy może być zawarta przez internet?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Odpowiedź na pytanie, czy umowa pożyczki może być zawarta przez internet – jest zdecydowanie twierdząca. Wprawdzie przepis art. 29 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim zastrzega formę pisemną dla umowy o kredyt konsumencki, ale jednocześnie dopuszcza wyjątek od tej reguły, jeśli inną szczególną formę przewidują odrębne przepisy.

W świecie cyfrowym nikogo już nie dziwi zawieranie umów z wykorzystaniem internetu. Zdecydowana część pożyczek jest obecnie udzielana właśnie w trybie elektronicznym. Taką formę zawarcia umowy pożyczki należy sklasyfikować jako umowę o kredyt konsumencki zawartą na odległość. Zgodnie z art. 5 pkt 13 ustawy o kredycie konsumenckim umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość jest umowa o kredyt konsumencki zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa obecnie w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Bliższe wyjaśnienie kategorii umów zawieranych z udziałem konsumenta na odległość znajdziemy w art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta. Przepis ten wskazuje na następujące elementy charakterystyczne dla umów zawieranych na odległość:

– zorganizowany system zawierania umów na odległość;

– brak jednoczesnej, fizycznej obecności stron umowy;

– wyłączne wykorzystanie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość aż do chwili zawarcia umowy włącznie

Warto zwrócić uwagę, że unijna dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki przewiduje sporządzenie umowy o kredyt w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

W interesie kredytobiorcy, ale również i kredytodawcy jest, aby dokumenty potwierdzające zawarcie umowy pożyczki zostały przekazane pierwszej z wymienionych osób na trwałym nośniku. Za taki może być uznane przesłanie e-maila wraz z załącznikami na adres wskazany przez kredytobiorcę.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!