Wygórowana prowizja za udzielenie pożyczki – sąd oddala powództwo firmy pożyczkowej (wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. I C 2745/19)

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Pobranie przez firmę pożyczkową prowizji w kwocie 1 389,60 zł przy pożyczce w wysokości 2 000 zł udzielonej na okres 18 miesięcy – uznać należy za praktykę niedozwoloną. Takie stanowisko zajął Sąd Rejonowy w Kaliszu w wyroku z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. I C 2745/19. Jest to kolejne orzeczenie, w którym sąd staje po stronie konsumenta w sporze z firmą pożyczkową.

Przypominamy, że maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych (obejmujących w szczególności prowizję) określa art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Na tej podstawie kredytodawcy mogą pobierać bardzo wysokie opłaty, przy których odsetki stanowią jedynie niewielki procent ich faktycznego wynagrodzenia.

Pomimo, że w okolicznościach faktycznych omawianego wyroku – kwota prowizji pobrana przez firmę pożyczkową mieściła się w dopuszczalnych ustawowo granicach, to jednak sąd po raz kolejny wykazał się szerszą oceną problemu. Dostrzegł on bowiem, że postanowienie umowne nakładające na pożyczkobiorcę obowiązek zapłaty wygórowanej prowizji stanowi w istocie klauzulę niedozwoloną, która nie przesądza jednak o nieważności całej umowy pożyczkowej, lecz tylko o nieważności zakwestionowanego zapisu w umowie.

Jakie argumenty przemawiające za kwalifikacją prowizji w kategoriach „abuzywności” dostrzegł sąd?

1) wynagrodzenie (prowizja) za udzielenie pożyczki żądane przez firmę pożyczkową musi być w pewnym przynajmniej stopniu adekwatne do wykonanej pracy ponadstandardowej, przy dalszym założeniu, że była ona celowa;

2) firma pożyczkowa nie przedsięwzięła żadnych ekstraordynaryjnych czynności poza typowymi dla obszaru jej działalności gospodarczej;

3) żądanie firmy pożyczkowej zasądzenia od pożyczkobiorcy z tytułu prowizji i innych kosztów należności w jakiejkolwiek wysokości stanowi nadużycie prawa i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Podsumowując przedstawione argumenty sądu – należy stwierdzić, że na firmie pożyczkowej spoczywa ciężar udowodnienia faktycznych czynności i kosztów, jakie wiązały się z prowizją obciążającą pożyczkobiorcę. Nie można w tym zakresie stosować jakiejkolwiek uznaniowości. Pytanie, tylko czy jakakolwiek firma pożyczkowa będzie w stanie należycie udowodnić realne koszty, które uzasadniały prowizję kredytową np. w kwocie 2 000 zł? Jest to co najmniej wątpliwe, mając między innymi na względzie, że większość pożyczek udzielana jest obecnie w trybie elektronicznym zakładającym minimalizację nakładów ludzkiej pracy….

Jeśli chciałabyś/chciałbyś odzyskać prowizję od pożyczki – skontaktuj się z nami.

Kredyt lub pożyczka spłacona
wcześniej? Odzyskaj prowizję!
Prześlij nam dokumenty do weryfikacji.Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!