Wygórowana prowizja za udzielenie pożyczki – sąd oddala powództwo firmy pożyczkowej (wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. I C 2745/19)

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Pobranie przez firmę pożyczkową prowizji w kwocie 1 389,60 zł przy pożyczce w wysokości 2 000 zł udzielonej na okres 18 miesięcy – uznać należy za praktykę niedozwoloną. Takie stanowisko zajął Sąd Rejonowy w Kaliszu w wyroku z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. I C 2745/19. Jest to kolejne orzeczenie, w którym sąd staje po stronie konsumenta w sporze z firmą pożyczkową.

Przypominamy, że maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych (obejmujących w szczególności prowizję) określa art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Na tej podstawie kredytodawcy mogą pobierać bardzo wysokie opłaty, przy których odsetki stanowią jedynie niewielki procent ich faktycznego wynagrodzenia.

Pomimo, że w okolicznościach faktycznych omawianego wyroku – kwota prowizji pobrana przez firmę pożyczkową mieściła się w dopuszczalnych ustawowo granicach, to jednak sąd po raz kolejny wykazał się szerszą oceną problemu. Dostrzegł on bowiem, że postanowienie umowne nakładające na pożyczkobiorcę obowiązek zapłaty wygórowanej prowizji stanowi w istocie klauzulę niedozwoloną, która nie przesądza jednak o nieważności całej umowy pożyczkowej, lecz tylko o nieważności zakwestionowanego zapisu w umowie.

Jakie argumenty przemawiające za kwalifikacją prowizji w kategoriach „abuzywności” dostrzegł sąd?

1) wynagrodzenie (prowizja) za udzielenie pożyczki żądane przez firmę pożyczkową musi być w pewnym przynajmniej stopniu adekwatne do wykonanej pracy ponadstandardowej, przy dalszym założeniu, że była ona celowa;

2) firma pożyczkowa nie przedsięwzięła żadnych ekstraordynaryjnych czynności poza typowymi dla obszaru jej działalności gospodarczej;

3) żądanie firmy pożyczkowej zasądzenia od pożyczkobiorcy z tytułu prowizji i innych kosztów należności w jakiejkolwiek wysokości stanowi nadużycie prawa i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Podsumowując przedstawione argumenty sądu – należy stwierdzić, że na firmie pożyczkowej spoczywa ciężar udowodnienia faktycznych czynności i kosztów, jakie wiązały się z prowizją obciążającą pożyczkobiorcę. Nie można w tym zakresie stosować jakiejkolwiek uznaniowości. Pytanie, tylko czy jakakolwiek firma pożyczkowa będzie w stanie należycie udowodnić realne koszty, które uzasadniały prowizję kredytową np. w kwocie 2 000 zł? Jest to co najmniej wątpliwe, mając między innymi na względzie, że większość pożyczek udzielana jest obecnie w trybie elektronicznym zakładającym minimalizację nakładów ludzkiej pracy….

Jeśli chciałabyś/chciałbyś odzyskać prowizję od pożyczki – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!