Zadośćuczynienie od banku za niewykreślenie kredytobiorcy w bazie BIK – wyrok SO w Toruniu z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. I C 246/19

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Niewykreślenie kredytobiorcy z bazy BIK (Biura Informacji Kredytowej) przez bank może stanowić naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy w postaci dobrego imienia (rzetelności) i uprawniać go do otrzymania z tego tytułu zadośćuczynienia pieniężnego od banku. Taki wniosek płynie z wyroku, jaki wydał w dniu 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. I C 246/19 Sąd Okręgowy w Toruniu (wyrok nie jest jeszcze prawomocny).

Przedmiotowe orzeczenie ma charakter szczególny, ponieważ może otwierać drogę innym kredytobiorcom do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sytuacji, gdy ich zobowiązania kredytowe nie zostały – wbrew obowiązkowi – wykreślone z rejestru – Biura Informacji Kredytowej czy też z innych rejestrów np. Biur Informacji Gospodarczych. Oczywiście jednak każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, zaś swoje roszczenie każdy kredytobiorca musi należycie uzasadnić i udowodnić.

W niniejszej sprawie w bazie BIK zostały ujawnione dane osoby z tytułu kredytu, który w rzeczywistości nie został mu udzielony. Jej dane zostały więc wykorzystane na skutek przestępstwa. O kredycie osoba ta dowiedziała się dopiero na skutek podjętych przez bank działań windykacyjnych. Pomimo kategorycznego zaprzeczenia przez osobę, jakoby zaciągała kredyt i wszczęcia postępowania karnego – bank odmówił wykreślenia danych osoby z BIK do czasu uzyskania stosownego orzeczenia wydanego przez uprawniony organ np. wyroku sądowego.

Nie pomagały tłumaczenia osoby nie będącej w rzeczywistości kredytobiorcą, że wpis w BIK informujący o zaległościach kredytowych utrudnia jej zaciąganie nowych kredytów i obniża zaufanie jej kontrahentów, albowiem osoba ta prowadziła działalność gospodarczą.

Sąd Okręgowy w Toruniu wydając wyrok zasądził na rzecz osoby poszkodowanej kwotę 3 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia (rzetelności) na podstawie art. 23 w zw. z art. 448 Kodeksu cywilnego. Co ważne – sąd stwierdził, że obowiązek udowodnienia bezprawności naruszenia dóbr osobistych nie spoczywa na osobie poszkodowanej. To bank powinien był dowieść braku bezprawności naruszeń, czego w przedmiotowej sprawie nie zrobił. W szczególności bank nie mógł powołać się na zgodę kredytobiorcy na udostępnienie swoich danych w BIK, skoro w rzeczywistości nie podpisał on umowy kredytowej.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!