Czy prowizja kredytowa może być uznana za klauzulę niedozwoloną?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Prowizja kredytowa to główny i zasadniczy składnik pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jako, że maksymalne odsetki, które mogą pobierać kredytodawcy wynoszą obecnie 10%, toteż bardzo często rekompensują to sobie pobieraniem innych opłat. Oczywiście opłaty pozaodstetkowe mogą nosić różne nazwy, ale w praktyce najczęściej spotyka się prowizję. Pytanie, czy prowizja nawet jeśli mieści się w dopuszczalnych granicach, to zawsze będzie stanowić klauzulę dozwoloną? Z orzecznictwa sądowego wynika, że tak nie jest….

Przypomnijmy, że pozaodsetkowe koszty kredytu mogą obecnie wynosić 25% wartości kredytu oraz 30% wartości kredytu w skali roku. Ta druga wartość jest więc powiązana z okresem kredytowania. Nic więc dziwnego, że kredytodawcy – zwłaszcza instytucje pożyczkowe korzystają szeroko z tego uprawnienia i naliczają prowizję od udzielonego kredytu/pożyczki w kwocie stanowiącej nawet wielokrotność należnych odsetek.

Opisaną sytuację zilustrujmy następującym przykładem:

– Pożyczka w kwocie 5 000 zł na 6 miesięcy – maksymalne odsetki mogą wynosić 250 zł, zaś prowizja może wynosić nawet 2 000 zł.

Organy administracji publicznej, a także sądy powszechne w wydawanych orzeczeniach coraz częściej wskazują jednak, że nawet jeśli prowizja od kredytu/pożyczki mieści się w dozwolonych ustawą o kredycie konsumenckim granicach, to może mieć mimo wszystko postać klauzuli niedozwolonej. W takiej sytuacji prowizję można skutecznie zakwestionować i uchylić się od jej zapłaty, a nawet żądać jej zwrotu.

Jako główne argumenty przemawiające za uznaniem wysokiej prowizji od kredytu/pożyczki za klauzulę niedozwoloną podaje się, że:

– prowizja powinna przede wszystkim stanowić realną rekompensatę kosztów, które faktycznie ponosi kredytodawca; mogą to być zatem między innymi koszty związane z oceną zdolności kredytowej kredytobiorcy (np. sprawdzenie informacji o nim w dostępnych bazach danych) czy też koszty związane z przygotowaniem dokumentacji kredytowej/pożyczkowej; na przedstawionym wyżej przykładzie trudno uznać, aby koszty takie mogły wynosić 2 000 zł;

– podstawowym składnikiem wynagrodzenia od udzielonego kredytu są dla kredytodawcy odsetki i to na nich zgodnie z istotą stosunku kredytowego/pożyczkowego powinien przede wszystkim zarabiać, a skoro tak to pobieranie wyraźnie wysokich prowizji może być uznane lub zmierzać do obejścia przepisów prawa o odsetkach maksymalnych (wynoszących obecnie 10%);

Warto w tym miejscu pamiętać, że dla uznania danego zapisu w umowie kredytu za niedozwolony, koniecznie jest zaistnienie łącznie trzech przesłanek:

– nie uzgodnienie zapisów umowy indywidualnie z konsumentem;

– zastosowana klauzula umowna musi kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,

– zastosowana klauzula umowna musi rażąco naruszać interesy konsumenta

Jeśli uważasz albo chciałbyś sprawdzić, czy pobrana od Ciebie prowizja kredytowa/pożyczkowa jest prawidłowa – skontaktuj się z nami. Całkowicie bezpłatnie sprawdzimy, czy możesz odzyskać prowizję od udzielonego kredytu lub pożyczki.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!