Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Zakładając lokatę czy rachunek w banku i wpłacając tam niemałe pieniądze, wiele osób może zastanawiać się, czy i w jaki sposób dokonać skutecznej dyspozycji w zakresie powierzonych bankowi pieniędzy na wypadek śmierci.

Jednym z rozwiązań jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci uregulowana w przepisach Prawa bankowego. Zgodnie z przywołaną konstrukcją posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Jak widać – krąg podmiotów na rzecz których można dokonać dyspozycji na wypadek śmierci został ograniczony jedynie do osób z najbliższej rodziny. Z powyższego wynika, że zasadniczym warunkiem do wypłaty pieniędzy przez uprawnioną osobę jest śmierć osoby, która złożyła dyspozycję w banku.

Ponadto kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Kwota tego wynagrodzenia w maju 2020 r. wyniosła 5 118,18 zł, co jak łatwo policzyć kwota wypłaty z rachunku objętego dyspozycją na wypadek śmierci mogłaby w takiej sytuacji wynosić maksymalnie 102 363,60 zł.

Kwota wypłacona przez uprawnioną osobę w ramach dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku, a więc nie podlega podziałowi pomiędzy spadkobierców.

Ważne jest również, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!