Instytucja pożyczkowa na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Ustawa o kredycie konsumenckim w swoich przepisach posługuje się definicją kredytodawcy. Jest nim przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. Ale zwrócić należy uwagę, że w ustawie o kredycie konsumenckim znajduje się również pojęcie „instytucji pożyczkowej”.

Dlaczego ustawodawca zdecydował się na wyodrębnienie pojęcia instytucji pożyczkowej. Można zaryzykować przynajmniej dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.

Po pierwsze – ustawa o kredycie konsumenckim operuje terminem „kredyt”, które może kojarzyć się w pierwszym momencie z działalnością banków. Kredyt konsumencki to jednak nie tylko kredyt, do udzielania którego jest uprawniony bank, ale również pożyczka, której może udzielić instytucja pożyczkowa. Stąd można wnioskować potrzebę wyodrębnienia instytucji pożyczkowej.

Po drugie działalność instytucji pożyczkowych jest reglamentowana w tym znaczeniu, że może ją wykonywać podmiot, które spełni określone prawem warunki (m.in. w zakresie kapitału zakładowego) oraz uzyska wpis do rejestru instytucji pożyczkowych.

I tak instytucją pożyczkową w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim jest kredytodawca inny niż:

a) bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Prawo bankowe

b) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

c) podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług

Instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 200 000 zł i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w systemie informatycznym. Listę instytucji pożyczkowych można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych. Obecnie zawiera ona prawie pięćset podmiotów.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!