Nakaz zapłaty – jak się odwołać i jak się bronić?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Nakaz zapłaty jest to postać orzeczenia, które może wydać sąd w sprawie o zapłatę. Wiele osób nakaz zapłaty traktuje jako ostateczne rozstrzygnięcie, z którym trudno dyskutować. Jest to oczywiście błędne rozumowanie, bo po pierwsze od nakazu zapłaty można odwołać się (poprzez złożenie środka zaskarżenia zwanego sprzeciwem), zaś po drugie można skutecznie podnosić wiele zarzutów w stosunku do instytucji kredytowej czy pożyczkowej.

Nakaz zapłaty, który jest wydawany przez sąd na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) może zostać zaskarżony w terminie 14 dni od dnia jego odbioru poprzez złożenie sprzeciwu. Nakaz zapłaty można zaskarżyć w całości lub w części np. jeśli kwestionujemy wysokość roszczenia kredytodawcy. W następstwie złożonego sprzeciwu – nakaz zapłaty traci moc.

Po utracie mocy przez nakaz zapłaty – sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania.

W piśmie zawierającym sprzeciw od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd odrzuca sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

Jakie argumenty i zarzuty możemy podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Przed sformułowaniem treści sprzeciwu należy przede wszystkim sprawdzić, czy umowa kredytu konsumenckiego została nam skutecznie doręczona. Jeśli kredyt czy pożyczka została nam udzielona przez internet, to powinniśmy sprawdzić, czy rzeczywiście umowa wraz z niezbędnymi załącznikami została nam przesłana na nasz adres e-mail. Tylko wówczas można mówić o przesłaniu umowy na tzw. trwałym nośniku.

Po drugie należy starannie przeanalizować treść umowy kredytu/pożyczki pod tym względem, czy zawiera ona wszystkie wymagane przez art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim elementy. Brak niektórych z nich lub ich nieprawidłowe określenie może nas bowiem uprawniać do złożenia oświadczenia w trybie art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Takie oświadczenie może być złożone również w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty, a wywiera ono ten skutek, że kredyt/pożyczkę zwracamy bez odsetek i bez innych dodatkowych kosztów.

Po trzecie – sprawdźmy – jakie koszty wynikają z umowy kredytu/pożyczki. Jeśli są one rażąco wysokie np. gdy kredytodawca zastrzegł sobie wysoką prowizję, która znacznie przewyższa wartość należnych mu odsetek – możemy podnieść zarzut abuzywności – klauzuli niedozwolonej. Wiele sądów w ostatnim czasie staje po stronie konsumentów i stwierdza, że prowizja od udzielonego kredytu/pożyczki ma charakter klauzuli niedozwolonej. Podnosz0ny jest w tym zakresie zarzut braku ekwiwalentności świadczeń,a także, że kredytodawca powinien zarabiać przede wszystkim na odsetkach, a nie głównie na kosztach pozaodsetkowych. W przeciwnym razie działanie kredytodawcy mogłoby zmierzać do obejścia przepisów prawa o odsetkach maksymalnych (wynoszących obecnie 10% w skali roku). Wreszcie wyrażany jest pogląd, że prowizja czy inne opłaty (np. opłata przygotowawcza) powinna rekompensować rzeczywiste koszty, które ponosi kredytodawca.

Jeśli roszczeń w stosunku do nas dochodzi podmiot, na rzecz którego kredytodawca scedował (przeniósł) swoją wierzytelność z tytułu kredytu/pożyczki – powinniśmy sprawdzić, czy zostaliśmy o tym fakcie skutecznie poinformowani, a także mamy prawo żądać przedstawienia w oryginale dokumentu – umowy cesji (przelewu) wierzytelności.

Jeśli nie wiesz jak odwołać się od nakazu zapłaty, nie wiesz jak sformułować sprzeciw od nakazu zapłaty, albo chciałbyś przeanalizować umowę kredytu/pożyczki pod kątem ewentualnych zarzutów, które można podnieść w stosunku do kredytodawcy/firmy pożyczkowej – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!