Odstąpienie od umowy pożyczki – jak to zrobić? [wzór]

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę to jedno z najważniejszych uprawnień, które gwarantuje ustawa o kredycie konsumenckim. Czym właściwie jest odstąpienie od umowy i jakie wywołuje skutki?

Odstąpienie od umowy pożyczki to oświadczenie woli, które może złożyć pożyczkobiorca w stosunku do pożyczkodawcy. Wywołuje ono ten skutek, że umowę pożyczki traktuje się jako niezawartą, zaś strony umowy muszą sobie wzajemnie zwrócić to co otrzymały. W praktyce więc – pożyczkobiorca musi zwrócić otrzymaną pożyczkę.

W jakiej formie odstąpić?

Wraz z zawarciem umowy pożyczki – kredytodawca jest zobowiązany przekazać pożyczkobiorcy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Pożyczkobiorca może wykorzystać otrzymany wzór odstąpienia od umowy, ale nie musi. Może on samodzielnie opracować treść i podpisać oświadczenie odstąpieniu od umowy. Ustawa nie wskazuje żadnej szczególnej formy, w jakiej powinno być złożone oświadczenie o odstąpieniu od pożyczki. Można zatem takie oświadczenie przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail, co powinny być wystarczające zwłaszcza w odniesieniu do tych przypadków, gdy pożyczkę udzielono przez internet. Warto jednak – ze względów dowodowych – przesłać oświadczenie o odstąpienie – listem poleconym z potwierdzeniem nadania przesyłki.

W jakim terminie można odstąpić?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki – należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem listu. Decydująca więc będzie w takiej sytuacji data nadania listu.

Może się również okazać, że umowa pożyczki nie zawiera w swej treści wszystkich obowiązkowych elementów określonych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. Wówczas termin do odstąpienia od umowy pożyczki liczy się dopiero od dnia dostarczenia pożyczkobiorcy wszystkich wymaganych elementów umowy pożyczki.

Jakie koszty wiążą się z odstąpieniem?

Zasadniczo kredytodawca nie może obciążyć konsumenta jakimikolwiek opłatami w związku z odstąpieniem od umowy. Kredytobiorca musi się jedynie liczyć z obowiązkiem zwrotu odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego zwrotu.

W jakim terminie muszę zwrócić otrzymaną pożyczkę?

Termin do zwrotu pożyczki na skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi 30 dni i liczony jest od dnia złożenia tego oświadczenia.

Jak sformułować treść odstąpienia?

Nie ma żadnych sztywnych reguł, według których należy formułować treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Jak już wcześniej zostało wskazane – można skorzystać z wzorca otrzymanego od instytucji pożyczkowej przy zawieraniu umowy.

W treści ważne, aby wskazać swoje dane (imię i nazwisko, adres, PESEL), dane adresata, a także wskazać dane dotyczące kredytu, od którego odstępujemy (data zawarcia, ewentualnie numer umowy).

Przykładowa treść odstąpienia od umowy kredytu/pożyczki [do pobrania w wersji edytowalnej]:

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!