Rapida Money – umowa pożyczki z opcją gwaranta – Uwagi

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Rapida Money – według dostępnych informacji – to firma z kapitałem brytyjskim, która udziela pożyczek konsumenckich dla osób, które mogą nawet nie mieć zdolności kredytowej. Tak przynajmniej firma zachwala swój produkt na stronie internetowej. Jak więc to możliwe, że nie mając zdolności kredytowej i negatywną historię w rejestrach – można otrzymać pożyczkę nawet w kwocie 20 000 zł?

Studiując przepisy ustawy o kredycie konsumenckim – można dojść do wniosku, że warunkiem udzielenia kredytu jest pozytywna ocena zdolności kredytowej, której dokonuje kredytodawca. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy (art. 9 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim).

Wydaje się, że intencją ustawodawcy, który wprowadził obowiązek badania zdolności kredytowej była nie tylko troska o bezpieczeństwo i stabilność finansową kredytodawcy, ale również troska o bezpieczeństwo i przyszłość konsumenta. Chodzi bowiem o zapobieganie sytuacji, w której konsument mógłby nadmiernie zadłużać się – nie mając zdolności do regulowania swoich zobowiązań, co mogłoby docelowo doprowadzić do utraty przez niego majątku, a nawet do upadłości.

Pożyczka? Tak, ale znajdź Gwaranta mającego zdolność kredytową

Rapida Money twierdzi, że udziela pożyczek osobom, które je na to nie stać. Ale pod pewnym warunkiem. Jest nim znalezienie osoby, która przystąpi do długu i udzieli gwarancji, że dokona spłaty pożyczki, gdyby nie zrobił tego pożyczkobiorca. Co istotne – z treści warunków umowy Rapida Money dostępnej na ich stronie internetowej, wynika, że kwota pożyczki nie jest przekazywana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, lecz na rachunek bankowy Gwaranta. Dlaczego tak jest? Nie ma żadnego wyjaśnienia. Czyżby więc pożyczkodawca obawiał się, że gdyby pożyczkę wpłacono na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, to pieniądze zostaną utracone?

Konstrukcja stosowana przez Rapida Money może być interpretowana w ten sposób, że zmierza do obejścia przepisów prawa. Skoro jedyną osobą w tej konstrukcji umownej, która posiada zdolność kredytową i na rachunek której zostaną wpłacone środki pieniężne z udzielonej pożyczki jest Gwarant, to w zasadzie powinien on mieć status faktycznego pożyczkobiorcy i to wobec niego powinny być wypełnione wszelkie obowiązki wynikające z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (m.in. obowiązki o charakterze informacyjnym).

Opłaty

Co jeszcze znaleźliśmy w umowie pożyczki Rapida Money? Warto zwrócić uwagę na opłaty. I nie mówimy tutaj o odsetkach, ale o kosztach takich jak: prowizja i opłata administracyjna. Przy pożyczce w kwocie 25 000 zł na 4 lata, prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 5 000 zł, zaś opłata administracyjna 20 000 zł. Opłaty te mieszczą się wprawdzie w granicach maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, ale nie zmienia to faktu, że mimo to ich wysokość pozostaje w rażącej dysproporcji do kwoty pożyczki i do kwoty odsetek od pożyczki. Można więc zastanawiać się tutaj nad zarzutem o obejściu przepisów prawa o odsetkach maksymalnych, czy też nie ociera się takie rozwiązanie o abuzywność.

Kolejny zapis, na który warto zwrócić uwagę w umowie Rapida Money, to fakt, iż obowiązkowo musisz udostępnić dane swojej karty płatniczej lub kredytowej. To właśnie za jej pośrednictwem pożyczkodawca będzie pobierał raty pożyczkowe. Skoro jest to obligatoryjny wymóg, to musisz mieć kartę kredytową lub płatniczą i ponosić koszty jej używania. Czy w takiej sytuacji, koszty związane z kartą kredytową/płatniczą, która de facto będzie służyć również (a może w niektórych przypadkach może nawet i wyłącznie) do obsługi pożyczki, nie powinny być uwzględnione w całkowitym koszcie pożyczki? Jeśli dać odpowiedź twierdzącą i brak jest w tym zakresie informacji w treści umowy pożyczki, to kredytobiorca będzie mógł skorzystać z tzw. kredytu darmowego. A zatem będzie uprawniony do spłaty jedynie kapitału pożyczki bez odsetek i bez żadnych dodatkowych kosztów (tj. bez prowizji i bez opłaty administracyjnej).

Jeśli masz zastrzeżenia do umowy pożyczki Rapida Money bądź problemy z jej spłatą, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci pomocy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!