Sprawdzanie zdolności kredytowej – bazy danych jako źródło informacji

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Ocena zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt jest obowiązkiem kredytodawcy. Takie rozwiązanie wynika wprost z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Zapewne jednak niejeden konsument zastanawia się w jaki sposób jest dokonywana ocena jego zdolności kredytowej?

W celu dokonania oceny zdolności kredytowej kredytodawca ma prawo żądać od konsumenta przedstawienia niezbędnych dokumentów i informacji. Mogą to być w szczególności takie dokumenty jak rozliczenia podatkowe PIT czy dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane z tego tytułu dochody np. umowa o pracę. W przypadku firm pożyczkowych działających on-line sprawdzenie zdolności kredytowej opiera się na informacjach przekazanych przez konsumenta np. w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia, wysokości dochodów, osób będących na utrzymaniu konsumenta oraz w zakresie innych zobowiązań pożyczkowych i kredytowych.

Niezależnie jednak od informacji przekazanych przez konsumenta – decydujące znaczenie dla oceny zdolności kredytowej odgrywa niewątpliwie sprawdzenie stanu zobowiązań konsumenta w bazach danych. Proces ten jest na ogół zautomatyzowany tzn. odbywa się przy pomocy systemów informatycznych.

Bazy danych, które stanowią źródło informacji mające znaczenie dla oceny zdolności kredytowej – zostały zdefiniowane w art. 5 pkt 15 ustawy o kredycie konsumenckim. Należą do nich:

1) zbiory danych prowadzone dla celów oceny zdolności kredytowej przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

2) biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych powyżej baz danych to największą rolę odgrywa Biuro Informacji Kredytowej S.A. Jest to przedsiębiorstwo działające w formie spółki akcyjnej, które zawiązane zostało przez izbę gospodarczą – Związek Banków Polskich i banki. W BIK gromadzone są wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 70 największych firmach pożyczkowych. Obejmują one zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową i ułatwiając w ten sposób w przyszłości uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne tj. dotyczące kredytów niespłacanych lub spłacanych nieterminowo. BIK jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową w celu umożliwienia instytucjom kredytowym oceny zdolności kredytowej ich klientów.

Z kolei do największych obecnie biur informacji gospodarczej, w których gromadzone są dane dotyczące historii kredytowej i pożyczkowej kredytobiorców należą:

– Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna (biuro to jako jedyne umożliwia również dostęp do informacji BIK)

– Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna

– ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy Prawo Bankowe i przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych określają ścisłe zasady przetwarzania danych dotyczących historii kredytowej osób fizycznych, a w szczególności zasady usuwania tych danych czy też odwołania przez osobę fizyczną zgody na przetwarzanie danych, ale to już temat na odrębny artykuł.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!