Trwały nośnik a obowiązek przekazania umowy kredytu konsumentowi

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Doręczenie czy też przekazanie umowy kredytu konsumenckiego kredytobiorcy to w zasadzie kluczowy obowiązek, który spoczywa na instytucji kredytowej lub na pośredniku kredytowym, o ile uczestniczył on w procesie zawierania umowy. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 29 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim. Co jeśli jednak umowa jest zawierania elektronicznie?

Fakt, że kredyt został udzielony przez internet tj. w trybie elektronicznym nie zwalnia kredytodawcy z obowiązku jej przekazania konsumentowi. Przy czym powinno to nastąpić na tzw. trwałym nośniku, a za taki można uznać przesłanie e-maila wraz z załącznikami m.in. w postaci umowy kredytowej. Trudno natomiast nadać przymiot trwałego nośnika stronę www kredytodawcy, na której mogą być przykładowo w panelu klienta zapisane takie dokumenty jak umowa kredytowa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kredytodawca administrując swoją stroną www będzie miał możliwość ingerencji w zawartość znajdujących się na niej plików, a nawet będzie uprawniony do ich trwałego usunięcia. W tym miejscu należy, że ustawa o kredycie konsumenckim w art. 5 pkt 17 za trwały nośnik uznaje materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.

Należy też zaznaczyć, że wprawdzie ustawa o kredycie konsumenckim nie zobowiązuje do przekazania umowy kredytu na trwałym nośniku, ale z drugiej strony w jakiej innej postaci miałaby ta umowa zostać przekazana kredytobiorcy, gdy została ona zawarta w trybie elektronicznym. Po drugie zaś – unijna dyrektywa 2008/78/WE przewiduje sporządzenie umowy o kredyt w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

Dlaczego przekazanie umowy kredytowej odgrywa tak ważną rolę? Przede wszystkim z tego względu, aby kredytobiorca został należycie poinformowany o wszystkich warunkach udzielonego mu kredytu czy pożyczki m.in. w zakresie harmonogramu spłaty. Co więc jeśli biorąc kredyt lub pożyczkę on-line – nie otrzymaliśmy na wskazany przez nas adres e-mail umowy kredytu wraz z niezbędnymi załącznikami? W takiej sytuacji będziemy uprawnieni do skorzystania z sankcji kredytu darmowego opisanej w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Dzięki temu będziemy zobowiązani do zwrotu kredytu bez odsetek i bez innych dodatkowych kosztów np. prowizji.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!