Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji – Sąd Najwyższy zajął stanowisko

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Jednym z najważniejszych problemów interpretacyjnych, jakie powstały w ostatnich latach w związku ze stosowaniem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim to kwestia zwrotu prowizji w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu. Problem ten powinien zostać ostatecznie uznany za rozstrzygnięty na skutek uchwały Sądu Najwyższego podjętej w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. III CZP 45/19.

Jest kwestią bezsporną, że wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do zwrotu lub do umorzenia odsetek w wysokości proporcjonalnej do faktycznego okresu kredytowania. Problem pojawiał się jednak, czy wcześniejsza spłata kredytu powinna skutkować również rozliczeniem kosztów innych niż odsetki. Głównie chodziło tutaj o prowizję kredytową, która często była pobierana w kwocie wyższej od samych odsetek.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim – W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Banki i firmy pożyczkowe przyjmowały argumentację, że prowizja kredytowa nie była opłatą powiązaną z okresem kredytowania, a miała charakter jednorazowy. Tym samym – gdyby nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu – prowizja nie powinna podlegać rozliczeniu i zwrotowi na rzecz konsumenta. Odmienny kierunek przyjmowały jednak organy stojące na straży praw konsumentów (Rzecznik Finansowy, Prezes UOKiK, Rzecznik Praw Obywatelskich), a także sądy krajowe i ostatnio również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z dnia 11 września 2019 r., sprawa C-383/18).

Ostatecznie szalę na korzyść kredytobiorców, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu przechylił Sąd Najwyższy, który w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. III CZP 45/19 podjął uchwałę w następującym brzmieniu:

„Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu”.

Wcześniejsza spłata kredytu to prawo do odzyskania prowizji i innych kosztów kredytu. Prześlij swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy, a dowiesz się, czy i w jakiej wysokości przysługuje Ci zwrot prowizji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!