Wypowiedzenie kredytu – procedura i skutki dla konsumenta

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Wypowiedzenie kredytu nie jest instytucją, którą uregulowaną w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim. Owszem – jest co prawda art. 42 ustawy o kredycie konsumenckim, który przewiduje, że konsument ma prawo w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny, ale nie o tym mowa.

Wypowiedzenie kredytu w praktyce ma większe znaczenie, gdy dokonuje go kredytodawca. Taka czynność wywiera szczególnie ważne skutki dla konsumenta. Prawo do wypowiedzenia kredytu przez kredytodawcę wynika nie z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, lecz z art. 75 Prawa bankowego. A skoro tak, to zasady dotyczące wypowiadania kredytów uregulowane w przepisach Prawa bankowego będą mieć zastosowanie do banków, ale już nie do firm pożyczkowych.

Podstawa do wypowiedzenia kredytu przez bank

Podstawą do wypowiedzenia kredytu przez bank jest niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu (czyli najczęściej, gdy kredyt nie jest spłacany) albo gdy kredytobiorca utracił zdolność kredytową. Z tych samych przyczyn bank – zamiast wypowiedzenia kredytu – może obniżyć kwotę przyznanego kredytu.

Termin wypowiedzenia kredytu

Termin wypowiedzenia kredytu przez bank wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni. Przy czym strony w umowie kredytu mogą zastrzec dłuższy termin do wypowiedzenia kredytu, a zatem może on być tylko korzystniejszy dla konsumenta.

Procedura wypowiedzenia kredytu

Wypowiedzenie kredytu ma postać oświadczenia woli Banku, które musi być doręczone konsumentowi, a zatem należałoby przyjąć, że powinno mieć ono formę pisemną. Przed dokonaniem wypowiedzenia bank jest zobowiązany wezwać konsumenta do zapłaty i wyznaczyć mu w tym celu termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W tym samym terminie bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Skutki wypowiedzenia kredytu

Skutkiem wypowiedzenia kredytu jest postawienie całego kredytu w stan wymagalności. Oznacza to, że konsument po upływie okresu wypowiedzenia staje się zobowiązany do zwrotu całej kwoty kredytu wraz z odsetkami. Pamiętać należy, że naruszenie przez bank obowiązku w zakresie wezwania do zapłaty oraz obowiązku informacyjnego dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia – może uprawniać do podważenia skuteczności wypowiedzenia kredytu. Warto również przeanalizować, czy okoliczności, które stały się w ocenie banku podstawą do wypowiedzenia kredytu były rzeczywiście uzasadnione.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!