Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – ważne stanowisko UOKiK

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał ważny wyrok w sprawie dotyczącej kredytu frankowego, która toczyła się przed polskim Sądem Okręgowym w Warszawie i który właśnie skierował zapytanie do TSUE.

Przypominamy, że TSUE wydał wyrok, który przez konsumentów i organizacje wspierające ich interesy został od razu uznany za korzystny. TSUE zajął stanowisko, że:

– Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

– Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których mowa w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., Kásler i Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie.

– Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.

– Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Wyrok – choć pozornie może się wydawać korzystny, to jednak nadal ostatecznie nie rozstrzyga sytuacji prawnej polskich frankowiczów. Wnioski z niego płynące mogą być wprawdzie cenną wskazówką dla polskich sądów, ale to wciąż one będą uprawnione do ostatecznego zajęcia stanowiska, a w szczególności do ustalenia, jaki sposób rozliczenia kredytu frankowego przyjąć.

Jednym z problemów, które pojawiły się w konsekwencji wyroku TSUE jest sposób rozliczenia kredytu frankowego w sytuacji, gdyby umowa kredytu została unieważniona. Banki podnoszą bowiem argument, że gdyby uznać umowę kredytu frankowego za nieważną, to powinno im przysługiwać w takiej sytuacji od konsumenta stosowne wynagrodzenie za okres, w którym konsument hipotetycznie korzystał z przekazanych mu środków pieniężnych. Mogłoby się więc okazać, że obie strony mają do siebie wzajemne roszczenia i trudno tak naprawdę przewidzieć jaki byłby wynik tego rozliczenia.

Na tle zaistniałego problemu swoje stanowisko zajął w ostatnim czasie Prezes UOKiK, który stanął po stronie konsumentów. W oficjalnym stanowisku opublikowanym w dniu 23 grudnia 2019 r. Prezes UOKiK stwierdził, że bankowi nie przysługuje uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. W uzasadnieniu wskazał m.in. że to przedsiębiorca – bank powinien odpowiadać za „negatywne konsekwencje swojego działania związane z takim ukształtowaniem warunków umownych, które doprowadziły w konsekwencji do unieważnienia kontraktu”. Pełna treść komunikatu Prezesa UOKIK znajduje się pod poniższym linkiem: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/stanowisko-prezesa-uokik-ws-dziubak-vs-raiffeisen-bank-international-ag/

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!