Zadłużenie z tytułu pożyczek chwilówek – jak się bronić?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Pożyczki chwilówki charakteryzują się dość wysokimi kosztami, jakie musi ponieść pożyczkobiorca. Ponadto są bardziej dostępne dla osób, których zdolność kredytowa nie pozwala uzyskać im kredytu w banku. Niestety, ale praktyka pokazuje, że pożyczkobiorcy, którzy zaciągają kosztowne pożyczki w firmach oferujących chwilówki łatwo mogą wpaść w spiralę zadłużenia.

Pierwsza myśl, która może pojawić się u osoby posiadającej szereg pożyczek, ze spłatą których ma trudności i chciałaby odzyskać „spokój” – to upadłość konsumencka. Ale spokojnie. Takie rozwiązanie to naszym zdaniem ostateczność. Na początek lepiej postąpić inaczej.

Sankcja tzw. kredytu darmowego

Warto w pierwszej kolejności przeanalizować treść wszystkich umów pożyczkowych i starannie sprawdzić, czy zawiera – wszystkie wymagane przepisami ustawy o kredycie konsumenckim – elementy.

Brak niektórych z elementów w treści umowy pożyczki lub ich nieprawidłowe wskazanie może bowiem uprawniać kredytobiorcę do skorzystania z tzw. kredytu darmowego (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim). Oznacza to, że pożyczkę musimy zwrócić, ale bez odsetek i bez dodatkowych kosztów m.in. bez prowizji. Jeśli więc otrzymaliśmy 2 000 zł pożyczki, to korzystając z tzw. kredytu darmowego – musimy zwrócić tylko 2 000 zł. Spłacając od dłuższego czasu kredyt – choćby nieregularnie – może więc okazać się, że masz nadpłatę i to Tobie firma pożyczkowa może być winna pieniądze.

Do przykładowych elementów, których brak lub ich nieprawidłowe określenie w treści umowy może kwalifikować kredyt jako tzw. darmowy, należą:

– rodzaj kredytu;

– czas obowiązywania umowy;

– całkowita kwota kredytu;

– terminy i sposób wypłaty kredytu;

– stopa oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

– rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

– zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;

– informacja o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

– roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu

Jak skorzystać z tzw. kredytu darmowego?

Jeśli po analizie swojej umowy pożyczkowej stwierdzisz, że jest dotknięta określonymi brakami – wystarczy, że złożysz w tym zakresie pisemne oświadczenie i doręczysz je do kredytodawcy.

W jakim terminie mogę skorzystać z tzw. kredytu darmowego?

Skorzystanie z prawa do tzw. kredytu darmowego może nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia wykonania umowy. Wykonanie umowy z perspektywy pożyczkobiorcy należy rozumieć jako dzień spłaty pożyczki. Jeśli więc nie spłaciłeś swojej pożyczki to bieg terminu jednego roku do skorzystania z prawa do złożenia oświadczenia o tzw. kredycie darmowym w ogóle się jeszcze nie rozpoczął. Mając więc zadłużenie – możesz spokojnie złożyć oświadczenie o tzw. kredycie darmowym. Jeśli natomiast spłaciłeś pożyczkę nie dalej niż rok temu, to również możesz złożyć oświadczenie o tzw. kredycie darmowym i żądać na tej podstawie zwrotu zapłaconych przez Ciebie odsetek od kredytu i kosztów pozaodsetkowych.

Abuzywność opłat pożyczkowych (niedozwolone klauzule)

W praktyce pożyczki chwilówki charakteryzują się wysokimi opłatami pozaodsetkowymi. Mogą one przybierać rozmaitą nazwę np. prowizja za udzielenie pożyczki, opłata przygotowawcza, opłata administracyjna. Opłaty pozaodsetkowe mogą wynosić nawet 55% w skali roku. Pozornie może więc być wszystko zgodnie z przepisami, ale sądy rozstrzygające spory z udziałem firm pożyczkowych i konsumentów mają często odmienne zdanie. Dlaczego? Dlatego, że firmy pożyczkowe powinny zarabiać zasadniczo na odsetkach, których maksymalna wysokość wynosi obecnie 10% w skali roku. Jeśli więc wartość kosztów pozaodsetkowych w danej pożyczce stanowi wielokrotność należnych odsetek, to takie działanie może mieć postać klauzuli niedozwolonej, jak również może być potraktowane jako obejście przepisów prawa o odsetkach maksymalnych. Dostrzega się również pogląd, że prowizja powinna być adekwatna do rzeczywistych kosztów, które w danej pożyczce ponosi firma pożyczkowa. Tymczasem firmie pożyczkowej może być trudno logicznie udowodnić, jakie koszty miałaby rekompensować jej prowizja np. w wysokości 2 000 zł dla danej pożyczki.

Mamy świadomość, że przeciętny kredytobiorca może mieć trudności z weryfikacją treści umowy pożyczki, dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej pomocy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!