Zdolność kredytowa – warunek do udzielenia kredytu?

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Zdolność kredytowa to teoretycznie mogłoby się wydawać konieczny warunek, aby uzyskać kredyt lub pożyczkę. Jej badanie obejmuje procedurę sprawdzenia przez kredytodawcę wszelkich informacji i danych na temat sytuacji finansowej wnioskującego o kredyt. Ocena zdolności kredytowej została zdefiniowana w art. 5 pkt 16 ustawy o kredycie konsumenckim jako ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę.

Obowiązek dokonywania przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej został wyrażony w art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Jednocześnie ustawa wskazuje, że ocena zdolności kredytowej powinna być dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy.

Czy zatem udzielenie kredytu – pomimo negatywnej oceny zdolności kredytowej – wywoływać powinno określone skutki? Przyjmuje się, że nawet naruszenie przez kredytodawcę obowiązku udzielenia kredytu poprzez całkowite zaniechanie oceny zdolności kredytowej czy to poprzez udzielenie kredytu pomimo negatywnej oceny zdolności kredytowej – nie będzie skutkować nieważnością umowy kredytu konsumenckiego. Umowa taka pozostaje ważna i konsument zobowiązany jest do spłaty kredytu. Aczkolwiek naruszenie takiego obowiązku przez kredytodawcę może być niewątpliwie podniesione przez konsumenta w sporze z instytucją kredytową i może być przedmiotem zainteresowania ze strony sądu – zwłaszcza w kontekście naruszenia zasad współżycia społecznego. Ocena zdolności kredytowej z założenia miała bowiem zabezpieczać interes konsumenta oraz chronić go przez nadmiernym i nieodpowiedzialnym zadłużaniem. Z tego też względu – obowiązek oceny zdolności kredytowej należy do instytucji kredytowej, a nie do konsumenta, który może nie posiadać odpowiedniej wiedzy i doświadczenia finansowego. Nie można więc wykluczyć, że sąd rozstrzygając spór pomiędzy konsumentem a kredytodawcą, który dopuścił się naruszenia obowiązku badania oceny zdolności kredytowej – może orzec w sposób przynajmniej częściowo korzystny dla konsumenta.

W zakresie skutków administracyjnych – należy zauważyć, że naruszanie przez kredytodawcę obowiązku badania oceny zdolności kredytowej może być przedmiotem postępowania wszczętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z kolei kredytodawcy będący bankami – przy badaniu zdolności kredytowej – są związani przepisami Prawa bankowego. Ponadto mogą oni podlegać sankcjom, do stosowania których uprawniony jest organ nadzorczy tj. Komisja Nadzoru Finansowego.

Naruszenie przez kredytodawcę obowiązku oceny zdolności kredytowej może też stanowić wykroczenie, o którym mowa w art. 138 C § 1a Kodeksu wykroczeń.

Wobec powyższego – jeśli instytucja finansowa naruszyła obowiązek oceny zdolności kredytowej, konsument może ten zarzut podnieść w ewentualnym sporze z kredytodawcą. Dotyczy to głównie firm pożyczkowych, które ze względu na dość liczną konkurencję i nastawienie na pozyskiwanie jak największej liczby klientów – mogą w niektórych przypadkach udzielać pożyczek z naruszeniem obowiązku badania oceny zdolności kredytowej.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!