FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Oddłużanie to szereg czynności, których celem jest umorzenie części lub nawet całości zadłużenia przy wykorzystaniu zgodnym z przepisami metod działania. Do oddłużania można wykorzystać w szczególności instytucję kredytu darmowego na podstawie art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, który pozwala zakwestionować ważność niektórych zapisów w umowie kredytowej.

Kredyt darmowy to instytucja prawna uregulowana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Jej celem jest sprawdzenie, czy umowa kredytowa zawiera wszystkie obowiązkowe elementy i czy są one prawidłowo sformułowane. Braki lub nieprawidłowości w treści umowy kredytowej mogą bowiem decydować o skorzystaniu z prawa do tzw. kredytu darmowego, czyli o prawie do spłaty kredytu bez odsetek i bez kosztów pozaodsetkowych (prowizji itd.).

Trudno oczekiwać, aby wierzyciel samodzielnie i z własnej woli nawet na nasz najlepiej uzasadniony wniosek umorzył kredyt. Istnieją natomiast instrumenty prawne, które mogą nam pomniejszyć dług w części, a nawet w całości. Przede wszystkim warto każdorazowo przeanalizować umowę kredytową pod kątem zgodności jej treści z przepisami prawa. Stwierdzenie pewnych nieprawidłowości w umowie kredytowej może skutkować nawet znacznym ograniczeniem długu. Warto także sprawdzić, czy roszczenie wynikające z zadłużenia nie uległo przedawnieniu. Wreszcie można również zweryfikować, czy bank udzielający kredytu dopełnił wszystkich formalności związanych z jego wypowiedzeniem i ewentualną restrukturyzacją. Są to jedynie przykładowe sposoby, które mogą pozwolić na umorzenie długu.

Tak – zasadniczo dług, a właściwie wierzytelność przysługująca kredytodawcy może zostać sprzedana firmie windykacyjnej i to takiej czynności nie jest wymaga zgoda dłużnika.

Sposobów obrony przed firmą windykacyjną jest wiele, zaś każda sprawa powinna być indywidualnie oceniana. Można w szczególności zastosować metody wymienione powyżej w odpowiedzi na pytanie „Jak mogę uzyskać umorzenie kredytu?”. Ale nie tylko. Warto zawsze m.in. żądać od firmy windykacyjnej (również w postępowaniu sądowym) umowy przelewu wierzytelności w oryginale, czyli dokumentu, na mocy którego firma windykacyjna nabyła nasz dług. Działania firmy windykacyjnej nie mogą również naruszać naszego prawa do prywatności, a już tym bardziej nie mogą wypełniać znamion stalkingu, czyli uporczywego nękania, które jest karalne na podstawie art. 190a Kodeksu karnego.

Tak – wcześniejsza (przedterminowa) spłata kredytu konsumenckiego uprawnia do otrzymania zwrotu części poniesionych kosztów kredytu m.in. prowizji.

Jeśli kredyt został spłacony przed terminem określonym w umowie, to również można odzyskać prowizję w odpowiedniej części w opisanej sytuacji. Prawo do rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu i odzyskania kosztów kredytu (w tym prowizji) dotyczy wszystkich kredytów udzielonych po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim tj. po dniu 18 grudnia 2011 r.

Tak – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga zgłoszenia na urzędowym formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Niezachowanie warunków formalnych wniosku powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w terminie uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi.

Nasze usługi są wyceniane indywidualnie dla każdego klienta m.in. w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania sprawy np. od liczby długów. Zawsze staramy się jednak, aby ceny te były przystępne oraz dostosowane do sytuacji osobistej  i finansowej naszych klientów. W uzasadnionych przypadkach stosujemy również płatności ratalne.

Tak – w uzasadnionych przypadkach rozkładamy naszym klientom płatności na raty. Jesteśmy ludźmi i wiemy, że w stan zadłużenia można popaść z rozmaitych przyczyn np. wskutek utraty pracy czy też przyczyn zdrowotnych. Dlatego też staramy się pomóc naszym klientom także poprzez rozłożenie płatności za nasze usługi na raty dogodne w spłatach.

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!