1. Regulamin serwisu AntyKredyt.pl

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez użytkowników (zwanych w dalszej części „Użytkownikami”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.antykredyt.pl (zwanego w dalszej części „Serwisem”).

 2. Usługodawcą Serwisu jest Fundacja działająca pod nazwą: FundacjaPomagamy.pl wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000734339 (zwana w dalszej części: „Usługodawcą”).

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (zwane w dalszej części: „Usługami”): a) usługi finansowe, b) usługi udzielania porad prawnych c) dochodzenie roszczeń d) odkup wierzytelności

 5. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet po wypełnieniu formularza kontaktowego.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika bez podania przyczyny.

 7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,  a także w w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

 10. Usługodawca sprawuje pieczę nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającą poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich prawidłowego funkcjonowania.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 12. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

 13. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub oferowanych Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

 15. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: pomoc@antykredyt.pl.

 16. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i przyczyna reklamacji.

 17. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

 18. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika powoduje przedłużenie okresu rozpatrywania reklamacji.

 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin forum dyskusyjnego AntyKredyt.pl

§1.

Regulamin niniejszy określa także określa zasady funkcjonowania forum dyskusyjnego, zwanego w dalszej części forum. Określa zasady prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów, prawa i obowiązki użytkowników oraz kompetencje administratora i moderatora forum. Uczestnictwo w forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2.

Dostęp do forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na forum, zwani dalej Uczestnikami Forum. Użytkownicy forum zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie z jego treścią i wymogami, w szczególności zobowiązani są do podania swoich danych osobowych tj. adres e-mail, pozostałe dane w tym takie jak nick mogą być dowolnie wybrane, przy zachowaniu postanowień niniejszego regulaminu.

§3.

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum.

§4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

§5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni.

§6.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

§7.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5 i 6 regulaminu. Wydawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8.

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§9.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonego przez siebie serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 10.

Moderator nadzoruje dyskusje prowadzone na forum oraz ich zgodność z przyjętymi zasadami.

§ 11.

Moderator organizuje prace i dyskusje na forum, rozwiązuje problemy użytkowników udzielając im niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania forum. W razie konieczności moderator przenosi tematy do właściwych działów lub je zamyka w razie braku zainteresowania.

§ 12.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wypełnienia formularza rejestracyjnego moderator pozostawia konto zablokowane, a po upływie 7 dni trwale usuwa dane użytkownika z serwisu. Na wniosek użytkownika moderator pomaga w zmianie danych ujętych w formularzu rejestracyjnym.

§ 13.

Moderator ma prawo upomnieć użytkownika forum w razie naruszenia przez niego norm wskazanych w niniejszym regulaminie, może również zablokować czasowo lub na stałe jego konto.

§14.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!