Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między innymi kryzysem wywołanym w ostatnim czasie przez koronawirusa.

Restrukturyzacja kredytu jest z jednej strony uprawnieniem, z którego może skorzystać kredytobiorca, zaś z drugiej strony jest w pewnym zakresie obowiązkiem banku przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu kredytu.

W sytuacji, gdy kredytobiorca posiada zaległości w spłacie kredytu – bank zobowiązany jest w pierwszej kolejności zainicjować procedurę restrukturyzacyjną. W tym zakresie powinien on wezwać kredytobiorcę do spłaty kredytu – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, lecz nie krótszy niż 14 dni roboczych.

Bank powinien również w skierowanym wezwaniu do zapłaty pouczyć kredytobiorcę o prawie do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu. W przypadku złożenia przez kredytobiorcę takiego wniosku – strony umowy kredytowej powinny przystąpić do negocjacji w celu wypracowania rozwiązania polegającego na zmianie określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Ważne jest, aby kredytobiorca swój wniosek o restrukturyzację odpowiednio uzasadnił – używając właściwych argumentów. Po pierwsze – warto więc opisać obiektywne przyczyny, które doprowadziły do powstania zaległości np. względy zdrowotne czy zmiana zatrudnienia na gorzej płatną posadę, ale po drugie – należy uargumentować chęć i realne możliwości dalszej spłaty kredytu na zmienionych zasadach np. poprzez wydłużenie terminu spłaty kredytu.
Efektem dwustronnych negocjacji powinna być ugoda i aneksowanie umowy kredytowej na uzgodnionych, nowych warunkach.
Wypełnienie przez bank obowiązków w zakresie restrukturyzacji jest szczególnie ważne dla sytuacji prawnej kredytobiorcy. Ich zaniechanie lub niewłaściwe wykonanie przez bank może w przyszłości skutkować oddaleniem jego roszczenia w postępowaniu sądowym, na czym oczywiście może tylko zyskać kredytobiorca. Również decyzja banku o odrzuceniu wniosku o restrukturyzację powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy Prawa bankowego, których brak może wywoływać opisany wyżej skutek.
AntyKredyt.pl oferuje kredytobiorcom kompleksowe, profesjonalne doradztwo i reprezentację w procesie restrukturyzacji kredytu, jak również analizę prawną obejmującą sprawdzenie, czy bank wypełnił swoje obowiązki w zakresie restrukturyzacji kredytu.

Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!