Brak wypowiedzenia umowy kredytowej jako podstawa oddalenia powództwa banku – Wyrok SO w Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. sygn. XII C 2170/18

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

O tym jak ważne jest prawidłowe wypowiedzenie umowy kredytu, przekonał się w ostatnim czasie jeden z banków, w sprawie którego nieprawomocny jeszcze wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. XII C 2170/18).

W przedmiotowej sprawie bank wystąpił z powództwem o zapłatę kwoty 80 075,57 zł z tytułu udzielonego kredytu, którego spłaty zaprzestał kredytobiorca. Od wydanego nakazu zapłaty sprzeciw wniósł kredytobiorca powołując okoliczności, które nie zyskały aprobaty sądu.

Pomimo tego – sąd z urzędu analizując sprawę dostrzegł, że umowa kredytu nie została w sposób skuteczny wypowiedziana, co czyniło roszczenie banku przedwczesnym i stanowiło podstawę do oddalenia powództwa.

Jaką wadą było dotknięte wypowiedzenie kredytu sformułowane przez bank? Otóż bank opracował treść wypowiedzenia w sposób warunkowy tzn. stwierdził, że jeśli w zastrzeżonym terminie kredytobiorca nie ureguluje należności, to wówczas jego oświadczenie będzie mieć charakter wypowiedzenia umowy kredytu. W odpowiedzi sąd podniósł, że „wypowiedzenie umowy kredytu jest czynnością prawnokształtującą, wpływającą na sytuację prawną nie tylko składającego oświadczenie, ale również jego adresata, będącego kontrahentem wypowiadającego umowę. Oświadczenie woli obejmujące wypowiedzenie powinno zatem cechować się pewną jasnością, kategorycznością. Znaczenie tego oświadczenia jest tak doniosłe dla adresata oświadczenia, iż jego brzmienie nie może pozostawiać pola do domysłów, być niejasnym, pozostawiać adresata oświadczenia w niepewności co do jego sytuacji prawnej, zwłaszcza jeśli jest on konsumentem”.

Niezależnie od powyższego – sąd rozpatrujący sprawę zauważył, że zgodnie z umową kredytu powinna być zachowana właściwa kolejność czynności. Oznacza to, że w pierwszej kolejności bank powinien wezwać kredytobiorcę do zapłaty, a dopiero po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty – bank był uprawniony w ramach kolejnej czynności do wypowiedzenia umowy kredytu.

Niedopuszczalne jest więc połączenie dwóch czynności tj. wezwania do zapłaty oraz warunkowego wypowiedzenia umowy kredytu.

Wyrok ten wytycza istotną ścieżkę obrony kredytobiorcy w postępowaniu sądowym z powództwa banku. Jak widać – nawet z pozornie beznadziejnej sytuacji można wyjść obronną ręką.

Jeśli macie Państwo problemy ze spłatą kredytu lub prowadzona jest przeciwko Wam windykacja czy też postępowanie sądowe, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności serwisu AntyKredyt.pl.


Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!