Wyrok SR w Legionowie z dnia 19 marca 2019 r. – abuzywność ubezpieczenia pożyczki

Autorem tekstu jest ekspert AntyKredyt.pl

Ubezpieczenie pożyczki jest dozwolone i zgodne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Nie może jednak skutkować przerzuceniem ryzyka, ciężaru i kosztów prowadzenia działalności przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę. Do takiego wniosku doszedł Sąd Rejonowy w Legionowie w wyroku z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt C 821/17 upr.

W przedmiotowej sprawie jedna z firm pożyczkowych udzieliła konsumentowi pożyczki w kwocie 11 200 zł, przy czym znaczna jej część została potrącona na pokrycie opłaty przygotowawczej w kwocie 568 zł i składki ubezpieczeniowej w kwocie 6 632 zł. Do dyspozycji pożyczkobiorcy przekazana została jedynie kwota 4 000 zł.

Sąd rozpoznający sprawę stwierdził, że w zaistniałych okolicznościach roszczenie firmy pożyczkowej o zwrot pożyczki nie zasługuje na uwzględnienie. Firma pożyczkowa nie udowodniła w szczególności jaka część składki ubezpieczeniowej została faktycznie przekazana firmie ubezpieczeniowej, co sąd uznał za przejaw zachowania pozostającego w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami lojalności wymaganymi w obrocie gospodarczym.

Zastrzeżenie umowne w zakresie ubezpieczenia pożyczki sąd uznał ponadto za nieuczciwą praktykę rynkową, która w istocie miała zmierzać do przerzucenia ryzyka, ciężaru i kosztów prowadzenia działalności przez firmę pożyczkową na konsumenta.

W postępowaniu sądowym sąd zwrócił również uwagę na dysproporcję pomiędzy kwotą faktycznie wypłaconą konsumentowi a wysokością składki ubezpieczeniowej, którą został obciążony konsument.

Na podstawie powyższego – postanowienie w umowie pożyczki zastrzegające obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej zostało uznane niedozwoloną klauzulę umowną, a tym samym nie mogło wiązać konsumenta.

Kredyt lub pożyczka spłacona
wcześniej? Odzyskaj prowizję!
Prześlij nam dokumenty do weryfikacji.Oblicz należny Ci zwrot prowizji bankowej. Uzupełnij poniższe pola. Wynik pojawi się automatycznie.

Należy Ci się zwrot? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci go wyegzekwować!